28 ožujka 2010

Malo vježbi iz praktičnog života

Prenošenje prstima (loptice za mačke)
Transferring with fingers (porcupine balls)Prenošenje pincetom (ukrasno kamenje)
Transferring with tweezers (decorative stones)


Hvatanje vrhovima prstiju (ukrasno kamenje) - dijete kamenčiće prstima (pincetnim hvatom) prenosi u vrč (zanimljivo im je slušati zvuk padanja kamenčića u vrču). Slične vježbe ste imali priliku vidjeti ovdje, ovdje i ovdje.
Transferring with fingertips (decorative stones) - child is transfering stones with fingertips (pincer grisp) in a jug (it is interesting for children to listen to the sound of their falling stones in the jug). Similar exercises you've had a chance to see here, here and here.

Kad su svi kamenčići u vrču, presipavamo ih nazad u posudicu. Vježba je spremna za slijedeće dijete.
When all the stones are in a jar, we pouring them back into the bowl. Exercise is ready for the next child.
U zadnje vrijeme sam rjeđe objavljivala postove jer sam imala mnogo obaveza vezanih uz posao. Priprema predstave s lutkarskom grupom u kojoj sudjelujem, trening za CAP pomagača (što je CAP program saznajte ovdje (hrvatski jezik) i ovdje (engleski jezik)) i ostali svakodnevni poslovi na poslu i kod kuće oduzeli su dosta vremena. Idući tjedan ću se vratiti pisanju postova. Hvala na razumijevanju.

I've rarely published posts lately, because I had many job-related duties. Preparation for play with a puppet group in which I participate, the training for the CAP supporter (you can learn about the CAP program here (Croatian language) and here (English language)) and other daily tasks at work and at home, confiscated a lot of time. Next week I'll be back to writing posts. Thank you for your understanding.

21 ožujka 2010

Kopno i voda: globusi; oblici kopna i vode

MONTESSORI MONDAY (One Hook Wonder)
GEOGRAPHY / HISTORY (Children Grow, Children Explore, Children Learn)

Globus - kopno i voda / Globe of land and water
Globus pomoću kojeg djeca usvajaju pojmove kopno i voda, osnovne dijelove Zemljine površine, je glatko hrapav: kopno je napravljeno od brusnog papira. Globus djeca nose jednom rukom za vrh, a drugom za dno postolja. Odgajatelj im objasni da se predmet koji su donijeli zove globus i da on pokazuje planetu Zemlju. Zatim pokažemo plavu, glatku površinu i kažemo djetetu da je to voda. Nakon toga pokažemo smeđu, hrapavu površinu i kažemo djetetu da je to kopno. Zamolimo dijete da opipa svo kopno pa vodu (ili obrnuto) kako bi opipom (hrapavo/glatko) shvatilo razliku. Kad dijete nauči razlikovati i imenovati kopno i vodu, spremno je za slijedeći globus.
Globe through which children acquire concepts of land and water, basic parts of the Earth's surface, is smooth - harsh: the land is made from sandpaper. Children carry the globe with one hand on the top and one hand on the bottom of the base. Teacher explain to them that we are calling this Globe and it shows the planet Earth. Then show a blue, smooth surface and say this is water. After that show brown, rough surface and say this is land. Ask your child to touch all the land and water (or vice versa) to understand the difference (rough / smooth). When a child learns to distinguish and designate land and water, she is ready for the next globe.

Globus - kontinenti / Globe of the continents
Na ovom globusu je i kopno glatko.
Prvo zamolimo dijete da donese globus kopno-voda. Zatim odgajatelj donese globus s kontinentima. Djetetu treba objasniti da oba globusa prikazuju Zemlju. Na drugom globusu je kopno obojano raznim bojama. Dio kopna koji je obojan jednom bojom zove se kontinent. Zatim odgajatelj imenuje kontinente (npr. Ovo je Europa. Europa je crvene boje. itd.) Nakon imenovanja provodimo i ostale stupnjeve lekcije u tri stupnja. Kad dijete usvoji nazive kontinenata, možemo ga naučiti i nazive oceana i mora.
Kontinenti su u Montessori pedagogiji uvijek u istim bojama: Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Australija, Antarktika.
Nakon ove vježbe dijete je spremno za slagalicu Zemljinih hemisfera (umetaljka s kontinentima) putem koje se dijete priprema za apstraktne načine prikazivanja planete Zemlje (karte i sl.).
On this globe land is also smooth. First, ask your child to bring the globe of land and water. Then bring the globe of the continents. Child should be explained to both of the globes showing the Earth. On the second globe, the land is painted in various colors. Part of the land, which is painted in one color is called a continent. Then the teacher appoint continents (eg This is Europe. Europe is red. Etc.) After the appointment (first level) we are doing  other levels (three period lesson). When a child learns the names of the continents, we can learn the names of oceans and seas. Continents are in Montessori pedagogy always in the same colors: Europe, Asia, Africa, North America, South America, Australia, AntarcticaAfter this exercise, the child is ready for the puzzle map (world parts) through which the child is preparing for an abstract way to represent Earth (maps, etc.).

Oblici kopna i vode / Land and water forms
Polica na kojoj se nalazi pribor za upoznavanje oblika kopna i vode izgleda ovako:
Shelf with the equipment for exploring the shape of land and the water looks like this:
Na lijevoj strani su makete, zatim pripadajuće velike karte, zatim kartice s prikazom kopna i vode kao na maketi i iz satelita te pladanj s vrčem i krpom za sušenje maketa.
On the left side of the shelf are land and water form trays, then big land and water form cards, two different sets of  the land and water forms three part cards, and tray with a jug and cloth for drying land and water form trays.

Oblici kopna: arhipelag, poluotok, rt, otok, prevlaka. Definicije na hrvatskom jeziku možete skinuti ovdje
Forms of land: archipelago ,peninsula, cape, island, isthmus. Definitions in the Croatian language can be downloaded here. 


Oblici vode: sustav jezera, zaljev, uvala, jezero, tjesnac. Definicije na hrvatskom jeziku možete skinuti ovdje.
Forms of water: system of lakes, gulf, bay, lake, strait. Definitions in the Croatian language can be downloaded here

Oblici kopna i vode bez velikih karata:
Land and water forms without cards:

Kartice s oblicima kopna i vode i definicijama na engleskom jeziku možete skinuti ovdje, ovdje i ovdje. Ja sam upotrijebila samo sličice, nazive sam napisala na hrvatskom jeziku.
Način slaganja kartica:
Three part cards with land and water forms and definitions in English can be downloaded here, here and here. I've only used the images, I wrote the names in Croatian language. 
Mode of matching cards: 

Pridruživanje kartica koje sadrže samo sličicu:
Matching cards that contain only a picture:


Pridruživanje naziva oblika kopna i vode:
Matching names of land and water forms:


Djeca koja znaju čitati i koja znaju imenovati oblike kopna i vode mogu pored kartica staviti i definicije.
Children who can read and know the names of land and water forms can put the definitions cards too. 

Provjera ispravnosti putem kontrolnih točaka:
Control of error:

Osim ovih kartica, na isti način slažemo i satelitske snimke oblika kopna i vode. Možete ih skinuti ovdje.
In addition to these cards, we are matching the satellite images of land and water forms in the same way. You can download them here
20 ožujka 2010

Metenje

Kathy me zamolila da svoje postove pišem i na engleskom jeziku. Vjerujem da je svima iz engleskog govornog područja jednostavnije čitati postove na engleskom. Budući da nemam mnogo vremena za prevođenje, a nisam niti veliki stručnjak za engleski jezik, tekst na hrvatskom sam jednostavno "ubacila" u TranStar i zatim kopirala u post. Nisam sigurna koliko je prijevod kvalitetan (većina prevoditelja ne prevede 100% točno), ali se nadam da ćete razumjeti što sam napisala. Također nisam sigurna hoću li stići svaki put staviti prijevod, ali ću se potruditi da to bude što češće.
Kathy asked me to write my posts in the English language too. I believe that everyone who speaks English is easier to read posts in English language. Since I don't have much time for translation, and I'm no great expert for English language, I simply "threw" text in Croatian language in TranStar, and then copied to the post. I'm not sure about the translation quality (most translators do not translate 100% accurate), but I hope you'll understand what I wrote. Also I am not sure if I'll get every time to put the translation, but I'll try to make it as often as possible. 

Metenje stola / Sweeping the table
Ovako izgleda pladanj s priborom za metenje stola ("otpad" - stiropor koji smo dobili od roditelja, kutijica s malom naljepnicom, metla s lopaticom):
Tray with accessories for sweeping the table looks like this ("waste - styrofoam that we received from parents, small box with little dot, a broom with spatula): 

Dijete prvo treba zaljepiti naljepnicu iz male kutije na stol.
The child first must patch up a label from a small box on the table.

Zatim dijete treba oko naljepnice prosipati "otpad".
Then the child should waste "the waste" around the label. 

Nakon toga otpad treba pomesti prema naljepnici (prema sredini) krećući odozgo prema dolje, u smjeru kazaljke na satu.
After that waste should be swept in the direction of the label (the center) moving downwards in a clockwise direction. 


Kad je sav "otpad" na kupu, dijete ga treba pomesti u lopaticu i vratiti u posudu (ako je pravi otpad u pitanju, dijete ga baca u koš za smeće).
When all the "waste" on the cup, the child is sweeping into the blades and return to vessel (if it is a real waste, the child throws it in the recycle bin)


Metenje poda / Sweeping the floor
Vježba se radi na gotovo isti način kao i metenje stola.
We are doing exercise almost in the same way as sweeping the table.

Dijete prosipa "otpad" iz posude unutar okvira na podu.
Child pours "waste"  inside the line on the floor. 

Ako dio "otpada" ispadne izvan okvira, metlicom ga pometemo prema unutra (metemo u smjeru kazaljke na satu).
If part of the "waste" falls outside the line, child sweep inward (we are sweeping clockwise). 

Kad je sav "otpad" unutar okvira, dijete ga mete na lopaticu i vraća u istu posudicu (kad se radi o pravom otpadu, djeca ga bacaju u koš za smeće).
When all the "waste" is within the framework, a child sweeps it on the shovel and returned in the same container (when a real waste, the children throw it in the recycle bin). 

Za vježbe metenja kao "otpad" mogu poslužiti kore od naranče ili mandarine, grah, slanutak, mali češeri, usitnjeni papir ili bilo što drugo što vam je pri ruci.
For the sweeping exercise as "waste" can be used peel oranges or tangerines, beans, chickpeas, acorns, chopped paper or anything else that you have in kindergarten. 

Prvi dan proljeća


Proljeće je stiglo!

Roditelji su u vrtić donijeli vjesnike proljeća - jaglace i visibabe koje smo iskoristili kao poticaj za likovnu aktivnost.


Visibabe je fotografirala kolegica iz druge grupe:

13 ožujka 2010

Naranče

Nedavno smo obrađivali temu Citrusi. Osim cijeđenja naranče i limuna, guljenja mandarine i sl., na policama se našla i ova vježba grabljenja naranče iz vode. Umjesto prave hrane (koju djeca samostalno uzimaju tijekom sva tri obroka u vrtiću, svakodnevno) u vodu sam stavila plastične naranče u kojima je voda i zapravo služe za hlađenje pića. Ali u Montessori grupi ovakvi predmeti uglavnom služe za razne vježbe (pogotovo iz praktičnog života).


Dijete u vrču donosi vodu. Nalijeva ju u lijevu zdjelu...

...zatim stavlja naranče u vodu.


Kad su sve naranče u zdjeli s vodom, dijete ih grabi i stavlja u desnu zdjelu. Neka djeca cijede vodu iz grabilice tako da prislone grabilicu uz zdjelu prije prenošenja naranči, neka djeca grabe naranče zajedno s vodom (ostavila sam to po njihovom izboru). 


Kad su sve naranče prenesene u desnu zdjelu, dijete s krpom suši naranče, zdjele i vrč.

10 ožujka 2010

Povezivanje radnje na slici s rečenicom

Ovu vježbu sam nedavno pokazala starijoj djeci u vrtiću. Zavoljela su ju pa razmišljam o tome da napravim još jedan komplet s drugom temom. 
Na poleđini svih kartica su kontrolne točke.